• Kledingfonds LSVV....Hoe werkt dat?

  KledingFondsCommissie

  Uitgangspunten

  -LSVV heeft met ingang van het seizoen 2014-2015 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

  -Het beheer van het kledingfonds is in handen van de Kleding Fonds Commissie, hierna te noemen KFC, die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitvoering.

  -In het startseizoen 2014-2015 en de daarop volgende twee seizoenen (gewenning en overgangsfase) bedraagt de financiële bijdrage € 18,00. Daarna kan de jaarlijkse bijdrage elk seizoen door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast, op voorstel van het bestuur.

   -Leden die gedurende het seizoen bij LSVV vertrekken, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.

  -Ieder als speler geregistreerd lid betaalt jaarlijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds. Deze verplichte bijdrage wordt aan het begin van het seizoen automatisch geïncasseerd en is in de contributie opgenomen. Hiervan worden de wedstrijdtenues (shirts, broeken en kousen) aangeschaft ten behoeve van alle jeugd- en seniorenteams van LSVV . Keeperhandschoenen vallen niet onder de regeling van het kledingfonds. Bij niet tijdige betaling van de contributie kan de betreffende speler niet deelnemen aan wedstrijden van LSVV .

  -De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen via de coaches in bruikleen gegeven aan de teams. De teamspelers zijn gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de verstrekte tenues. De coaches ondertekenen bij ontvangst van de kleding een uitgifteformulier, hiertoe gemachtigd door de leden, respectievelijk de ouders/verzorgers bij minderjarige leden. Het ondertekende uitgifteformulier wordt gearchiveerd door de KFC.

   -Voor de verstrekking van het aantal tenues per team zijn bij LSVV de normatieve indelingscriteria voor teams gehanteerd, te weten: het aantal speelgerechtigde spelers, het aantal wisselspelers en de ervaringscijfers. Shirts, broekjes en keepertrui zijn voorzien van het LSVV clublogo. Het is aan de KFC om in voorkomende situaties te beoordelen of daarvan wordt afgeweken, dit in overleg met de penningmeester.

   

  Praktische uitvoering:

  Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld:

  1. De coach(es) van een team teken(t)(en) namens het team voor ontvangst bij de uitreiking van de tenues. Eén ondertekend exemplaar houdt de coach zelf, het andere wordt gearchiveerd door de KFC.

  2. De tenues worden na iedere wedstrijd door de coach (of een andere door de coach aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De coach stelt een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het wassen van de tenues steeds door ouders c. q. verzorgers of de speler zelf geschiedt. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de spelers. Het staat de coach(es) vrij binnen of buiten het team een persoon een wasvergoeding te geven voor het wassen van de kleding. De kosten komen daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming binnen het team te zijn.

  3. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd.

  4. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld en worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.

  5. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding bij aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.

  6. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van LSVV worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de KFC toestemming is verleend.

  7. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld.

  8. Op de kleding mogen geen andere teksten of advertenties/reclames worden aangebracht.

  9. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.

  10. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de coach te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de KFC. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de KFC.

  11. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de coach dit direct na constatering te melden bij de KFC. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de KFC. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.

  12. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de coaches er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken compleet worden ingeleverd bij de KFC. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.

  13. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de KFC.

   

  In augustus 2014 vastgesteld door de ledenvergadering.

   

  Bestuur LSVV