• Contributie

  Als lid van LSVV moet je contributie betalen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de contributiegelden bij LSVV.

  Bij LSVV krijg je voor wedstrijden een tenue uit de teamtas ter beschikking. Voor de aanschafkosten van shirt, broek en sokken, dient elk lid jaarlijks een bedrag van € 18,00 te betalen als bijdrage in het kledingfonds. Dit bedrag zit in de contributiebetaling.

  Reguliere teams: (m/v)

  Senioren als je op 1 januari 19 jaar of ouder bent

  € 178,00 voor nieuwe leden + € 25,00 inschrijfkosten

  O19/O18 als je op 1 januari 18 of 17 jaar bent € 158,00 voor nieuwe leden + € 25,00 inschrijfkosten
  O17/O16 als je op 1 januari 16 of 15 jaar bent € 148,00 voor nieuwe leden + € 25,00 inschrijfkosten
  O15/O14 als je op 1 januari 14 of 13 jaar bent € 138,00 voor nieuwe leden + € 25,00 inschrijfkosten
  O13/O12 als je op 1 januari 12 of 11 jaar bent € 128,00 voor nieuwe leden + € 25,00 inschrijfkosten
  O11/O10 als je op 1 januari 10 of 9 jaar bent € 118,00 voor nieuwe leden + € 25,00 inschrijfkosten
  O9/O8 als je op 1 januari 8 of 7 jaar bent € 118,00 voor nieuwe leden + € 25,00 inschrijfkosten
  Mini-pupillen als je op 1 januari 6 jaar of jonger bent € 113,00 voor nieuwe leden 

  Niet actieve leden

    € 35,00

   Walking Football:     € 75,-

   35+ Vrijdag Avond: € 85,-

 • Contributiereglement

  Contributie reglement v.v. LSVV

  A. Alle spelende leden zijn verplicht tot het betalen van een contributiebedrag per voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni). De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in een algemene ledenvergadering voorafgaande aan het begin van het seizoen en is te vinden op de LSVV-website onder www.lsvv.nl/contact/aanmelden .

  B. Nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een aangepast contributiebedrag en (éénmalig) inschrijfkosten € 25,--. De contributie is afhankelijk van de datum van aanmelding conform de volgende tabel (opmerking: de bijdrage voor het kledingfonds wordt ook procentueel in rekening gebracht):

  Aanmeldingsdatum Contributiebedrag

  -voor 1 november 100%

  -1 november - 31 december 80%

  -1 januari - 31 maart 50%

  -na 1 april 25%

  C. Als lid is men zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de contributie. Ieder lid weet dat contributie voor het begin van de competities van het nieuwe seizoen (dus vóór 1 september) betaald moet worden. Contributiebetaling dient te geschieden door middel van een overschrijving op rekening NL62 RABO 0346 6655 90 ten name van “LSVV Contributie” onder vermelding van betalingskenmerk en naam van het betreffende lid.

  D. Ouders/verzorgers van kinderen (< 18 jaar) die de contributie niet kunnen betalen komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

  Een aanvraag kan worden gedaan door een intermediair, zoals een leerkracht of schuldhulpverlener. Als u hiervan gebruik maakt, meld dit dan wel vóór 1 september bij de penningmeester en laat de bevestigingsaanvraag door het intermediair aan hem mailen (penningmeester@lsvv.nl).

  Voor senior-leden (18 jaar of ouder) kan een aanvraag worden ingediend voor een “Dijk en Waard Pas”. Bij de pas krijgt u geldtickets die u kunt besteden voor het betalen van het lidmaatschap. Meer info? Klik hier: voor Jeugdfondssportencultuur of DijkenWaardpas .

  E. Indien op 1 september de contributie niet is voldaan volgt er een 1e aanmaning.

  In deze aanmaning (via het, bij de ledenadministratie, bekende e-mailadres) wordt verzocht om de contributie alsnog binnen 14 dagen te betalen.

  Is op 1 oktober de contributie nog steeds niet voldaan dan wordt het lid een speelverbod opgelegd en het contributiebedrag met € 10,-- administratiekosten verhoogd.

  Afspraken, gemaakt met de penningmeester, in het kader van punt D. kunnen hierin uitzondering zijn. Bij uitblijven van betaling kan royement volgen. Het bestuur is gemachtigd om royementen aan de KNVB te melden, met vermelding van de openstaande schuld, en een bezwaar tegen de aansluiting bij een andere vereniging.

  F. Voor nieuwe jeugdleden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde proefperiode, welke moet worden aangemeld bij de betreffende hoofdleider van de categorie. De proefperiode is gemaximeerd tot 4 trainingen. Tijdens deze proefperiode is er géén contributie verschuldigd.

  G. Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens of overige gegevens te melden aan de ledenadministratie. Wijzigingen dienen te allen tijde schriftelijk of per email (ledenadministratie@lsvv.nl) doorgegeven te worden.

  H. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email (ledenadministratie@lsvv.nl) worden beëindigd bij de ledenadministratie van LSVV. Opzeggingen dienen vóór 1 mei van elk jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Indien opzegging na 15 juni geschiedt, dan is het opzeggende lid - in verband met kosten die daarna gemaakt worden voor de aanmelding bij de KNVB en de teamindeling - € 25,-- aan administratiekosten verschuldigd.

  I. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen en/of zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling aan het bestuur van de vereniging. Leden dienen voor een restitutie een schriftelijk verzoek te richten aan de penningmeester van het bestuur van de vereniging. De penningmeester kan in een dergelijk geval verzoeken om noodzakelijke bewijslast.

  J. In alle omstandigheden waarin dit contributiereglement niet voorziet is het bestuur van LSVV bevoegd hier een bindende uitspraak over te doen. Het besluit is na uitspraak onbetwistbaar.

   

  Bestuur LSVV